deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 57 w dniu 26-01-2018 (2. dzień obrad)
25. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424 i 2029).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Na początku chciałbym ustosunkować się do poprzedniej wypowiedzi. Nie rozdzierajmy szat, zobaczymy, jak będzie, parę zmian w tej Izbie było, niekoniecznie musi być to 2025 r., ten okres może być dużo krótszy, łącznie z naszą ustawą, która będzie wprowadzała narodowy wskaźnik białkowy. Będzie dobrze. W imieniu klubu Kukiz’15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko odnośnie do sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, w skrócie GMO. Historia projektu, jak i samego problemu, którego uporządkowanie projekt ma na celu, jest długa i burzliwa. Zagadnienia związane z GMO reguluje w Polsce ustawa, która weszła w życie w 2001 r. Równolegle Unia Europejska wprowadziła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie GMO m.in. w zakresie zgłaszania, rejestracji upraw i informowania społeczeństwa o uprawach GMO. Najpóźniej z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli do 1 maja 2004 r., Polska powinna dokonać transpozycji przepisów unijnej dyrektywy. Niestety w Polsce problem pozostaje nieuregulowany już od niemal 14 lat. Nie oznacza to, że w tym okresie nic się nie działo. A i owszem, w 2013 r. Komisja Europejska złożyła skargę przeciwko Polsce w związku z brakiem ustanowienia obowiązku powiadamiania właściwych władz polskich o lokalizacji upraw GMO, brakiem ustanowienia rejestru lokalizacji tych upraw oraz brakiem podania do publicznej wiadomości informacji o lokalizacji upraw GMO. W 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym orzekł, że Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na mocy dyrektywy. I tak docieramy do uzasadnienia opracowania niniejszego projektu, którego procedowanie również nie obyło się bez komplikacji. Pragnę zwrócić uwagę posłów, iż procedowany projekt trafił do Sejmu w marcu ubiegłego roku w zupełnie innym kształcie niż kształt obecny. Proponowana możliwość tworzenia ˝stref upraw GMO˝ była nie do zaakceptowania przez polskie społeczeństwo i dzięki zdecydowanemu sprzeciwowi udało się doprowadzić do zmiany szkodliwych przepisów. Chciałbym podkreślić, że Polska jest i powinna pozostać krajem wolnym od GMO. W trakcie prac połączonych komisji złożyłem kilkanaście poprawek, spośród których sześć zostało przyjętych. Najważniejsza z nich to 10-krotne zwiększenie strefy buforowej, z 3 do 30 km. Serdecznie dziękuję za przyjęcie tych poprawek. Poczytuję to za krok w dobrą stronę, przede wszystkim dlatego, że posłowie partii rządzącej być może powoli dostrzegają, że nie mają monopolu na dobre pomysły i rozwiązania, że to dzięki wspólnej pracy jesteśmy w stanie przygotować dobre prawo. Aby w pełni zabezpieczyć terytorium naszego kraju od upraw GMO, konieczne jest wprowadzenie jeszcze kilku poprawek. Najważniejszą kwestią jest zobligowanie osoby, która zgłosi zamiar uprawy GMO, do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody mogące powstać w związku z prowadzeniem uprawy GMO. Obecnie nie ma osoby odpowiedzialnej, która poniesie konsekwencje finansowe związane z zanieczyszczeniem upraw sąsiadujących z uprawą GMO, skażeniem środowiska, szkodami wyrządzonymi zdrowiu ludzi i zwierząt. Rolnik, którego uprawa zostałaby zanieczyszczona, pozostawałby z problemem sam. Równie ważną poprawką jest skrócenie okresu, na jaki będzie dokonywany ewentualny wpis uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO. Obecnie jest to 5 lat. Razem ze stroną społeczną proponujemy, aby były to 2 lata, co jest uzasadnione nie tylko tym, że krótszy okres będzie wpływał na zwiększenie nadzoru nad rejestrem GMO, ale również 2 lata to maksymalny okres, w którym zgodnie z terminami agrotechnicznymi uprawa tej samej rośliny na tym samym gruncie jest racjonalna. Pozostałe poprawki pragnę złożyć na ręce pana marszałka, licząc na ich pozytywne przyjęcie przez państwa posłów. Od ich przyjęcia bowiem uzależniamy poparcie dla niniejszego projektu. Dziękuję.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 57 w dniu 26-01-2018 (2. dzień obrad)
20. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy Kodeks karny (druki nr 1509, 1646 i 1646-A) - trzecie czytanie - kontynuacja.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję za poparcie tej poprawki. Uważam, że w tej chwili stworzyliśmy dobre zasady ochrony zwierząt i nie powinniśmy głębiej w tej materię wchodzić, czyli myślę o tym, że należy wycofać ustawę o ochronie zwierząt futerkowych. W tej chwili mamy dobre regulacje i proszę o poparcie tej ustawy.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 57 w dniu 26-01-2018 (2. dzień obrad)
20. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy Kodeks karny (druki nr 1509, 1646 i 1646-A) - trzecie czytanie - kontynuacja

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Uprzejmie proszę o poparcie tej poprawki. Właściwie nie zdarza mi się, abym prosił o poparcie poprawki Platformy Obywatelskiej, ale ta poprawka to jest akuratnie przywrócenie tego, co wcześniej rząd proponował. Jjeżeli mamy sadystę, który znęca się nad jakimiś zwierzętami - załóżmy, znęca się nad psem czy kanarkiem - to skąd mamy założenie, że się nie będzie znęcał nad pozostałymi zwierzętami? Jeżeli ktoś się nie potrafi zajmować zwierzętami, to nie powinien się zajmować żadnymi zwierzętami. (Oklaski) I bardzo proszę o to, aby poprzeć tę poprawkę.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 55 w dniu 09-01-2018 (1. dzień obrad)
7. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2145 i 2158).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pamiętając, jakie gigantyczne pieniądze były wydawane w ministerstwie rolnictwa w czasie poprzedniej koalicji, PO-PSL - szczegóły są w odpowiedzi na jedną z moich interpelacji - chciałbym powtórzyć pytanie, które zadałem w trakcie posiedzenia komisji, a na które nie otrzymałem niestety odpowiedzi, choć pytanie jest bardzo ważne, kluczowe. Ile polski podatnik zapłacił za kolejną już aplikację dotyczącą obsługi wniosków oraz ile będzie kosztowało jej roczne utrzymanie? Są to ważne rzeczy, bo to nie są pieniądze wydawane przez ministerstwo, tylko przez Polaków. Nie można co rok, co 2 lata wydawać kolejnych pieniędzy. Powtórzę: Jakie są koszty zakupu tej aplikacji i jakie będą koszty jej rocznego utrzymania? Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 55 w dniu 09-01-2018 (1. dzień obrad)
7. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2145 i 2158).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Też się dziwię tej polemice, która przed chwilą miała tu miejsce. Nie czepiając się trybu, muszę jednak sprostować. Ta ustawa była dostępna dla wszystkich posłów co najmniej od 3 stycznia, a nie od wczoraj. (Oklaski) Musimy się trzymać, chociaż częściowo, chociaż nie: całkowicie prawdy. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Kukiz’15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko odnośnie do sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Jednym z głównych celów projektu ustawy jest wprowadzenie obowiązku składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w formie elektronicznej, a także wprowadzenie możliwości składania zamiast wniosku o przyznanie płatności stosownego oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z poprzedniego roku. Należy podkreślić, że możliwość elektronicznego składania wniosku stanowi ułatwienie dla wielu rolników. Korzysta z niej już większość rolników w Unii Europejskiej, w Polsce jednak, mimo że składanie wniosków przez Internet możliwe jest od kilku lat, jest to metoda bardzo rzadko wykorzystywana. W ubiegłym roku drogą elektroniczną wnioski złożyło nieco ponad 11 tys. beneficjentów, co biorąc pod uwagę fakt, że o płatności wnioskuje rocznie ponad 1300 tys. beneficjentów, oznacza, że wnioski składane w formie elektronicznej stanowią mniej niż 1% wszystkich składanych wniosków. Z rozmów, jakie przeprowadziłem z rolnikami, wynika, że przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim w braku jasnych informacji oraz pomocy technicznej ze strony instytucji oraz w niedziałaniu aplikacji. Przedstawiciele ministerstwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewniają, iż obecnie aplikacja będzie prosta w obsłudze, intuicyjna i przyjazna rolnikowi. Dodatkowo podkreśla się, że pomocą oraz wsparciem merytorycznym dla rolników służyć będzie doradztwo rolnicze oraz izby rolnicze. To piękne zapewnienie, słyszeliśmy je już wielokrotnie, ale doskonale wiemy, jaka była rzeczywistość. Już na pierwszym merytorycznym posiedzeniu komisji rolnictwa obecnej kadencji Sejmu, w 2015 r., zajmowaliśmy się sprawą opóźnień w przygotowywaniu systemu informatycznego do wypłaty zaliczek na dopłaty bezpośrednie. Dziś, podczas pierwszego czytania, usłyszeliśmy, że nadal trwają prace nad przygotowaniem aplikacji. Problemów z funkcjonowaniem systemu informatycznego obsługującego ponadmilionową rzeszę beneficjentów może być naprawdę wiele. Chodzi chociażby o wydajność aplikacji: rokrocznie najwięcej wniosków o przyznanie płatności składanych jest w ostatnich dniach wyznaczonego terminu, co w przypadku składania wniosków przez Internet może doprowadzić do niewydolności systemu, a nawet zablokowania możliwości efektywnego złożenia wniosku. Chciałbym podkreślić, że wprowadzenie obowiązku elektronicznego składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich jest krokiem spóźnionym, ale niewątpliwie bardzo dobrym, nie tylko ze względu na duże ułatwienie i oszczędność czasu dla rolników, ale także ze względu na pozytywny wpływ na cyfryzację polskiej wsi. Ważniejsza niż dobry kierunek jest jednak realizacja. Dlatego apeluję do ministerstwa rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innych instytucji podległych ministerstwu, które będą odpowiedzialne za wdrożenie aplikacji, o zapewnienie rolnikom wsparcia i niezbędnej pomocy, aby zadanie to ze względu na krótki termin zostało wykonane z zachowaniem najwyższej staranności. Reasumując, informatyzacja składania wniosków o płatności bezpośrednie jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jednak z uwagi na brak przygotowanej, działającej i sprawnej aplikacji będę rekomendował posłom klubu Kukiz’15 wstrzymanie się od głosu. Dziękuję.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 54 w dniu 13-12-2017 (2. dzień obrad)
12. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 2114 i 2116).

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Ja mam krótkie pytanie. Jest to kolejna specustawa... (Wypowiedź poza mikrofonem) Wicemarszałek Ryszard Terlecki: Panie pośle... Poseł Jarosław Sachajko: ...w której wprowadzamy sankcje dla myśliwych, dla kół łowieckich. Uprzejmie bym prosił panią minister, aby pani minister powiedziała, jakie sankcje były w poszczególnych specustawach i czy były wykorzystywane do tej pory, bo obawiam się, że tworzymy kolejne prawo z nieużywanymi sankcjami. I jeszcze mam pytanie do sprawozdawcy, a jednocześnie do przewodniczącego tej komisji, o której mówimy, czy wyraził zgodę na przesunięcie tego posiedzenia komisji. Był składany taki wniosek, aby wszyscy członkowie komisji mogli się wypowiedzieć, bo mieliśmy równolegle posiedzenie komisji do spraw Prawa łowieckiego. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 54 w dniu 13-12-2017 (2. dzień obrad)
12. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 2114 i 2116).

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Kukiz’15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Już od ponad roku zmieniamy kolejne ustawy lub tworzymy nowe, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na terenie naszego kraju. Niestety stale pojawiają się nowe przypadki ognisk ASF, likwidowane są kolejne stada trzody chlewnej, a rolnicy tracą źródło utrzymania. Sytuacja się powtarza, tworzy się nowy, pilny projekt, który ma definitywnie opanować kryzysową sytuację. I tak, mimo różnego rodzaju działań, co jakiś czas pojawiają się kolejne kryzysy, a w ślad za nimi - kolejne projekty ustaw. Dzisiejszy projekt jest reakcją na wysyp nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń. Jak wynika z informacji głównego inspektora weterynaryjnego, w ciągu zaledwie tygodnia w okresie od 29 listopada do 5 grudnia potwierdzono aż 45 nowych przypadków ASF. Krótkie podsumowanie i okazuje się, że łączna liczba przypadków ASF, jakie potwierdzono w naszym kraju, wzrosła do 706, z czego przeważająca większość, blisko 550, pojawiła się od początku tego roku, czyli w okresie obowiązywania restrykcyjnych zasad bioasekuracji i pozostałych przepisów specustaw. Jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, że nowe przypadki stwierdzono nie tylko na wschodzie kraju, ale na zachodnim brzegu Wisły. Mija kolejny rok, a ja nadal zadaję pytanie: Ile czasu potrzeba na wybicie dzików w Polsce? Czy ich likwidacja naprawdę jest aż takim problemem dla Ministerstwa Środowiska? Nie przedkładajmy ekskluzywnego hobby nad być albo nie być kilkuset tysięcy gospodarstw rolnych. Zgodnie z danymi podanymi przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli po rozprzestrzenieniu się ASF na zachód Polski na same odszkodowania trzeba będzie wydać ponad 10 mld zł, a na pewno drugie tyle wyniosą koszty utraty rynku wewnętrznego oraz zewnętrznego. Nas, Polaków, na to nie stać. Priorytetem walki z ASF powinna być obecnie depopulacja dzików. Pozostałe działania, takie jak przestrzeganie zasad bioasekuracji czy odpowiednio szybkie zabezpieczanie padłych dzików, które stanowią źródło zakażenia, są oczywiście ważne, jednak jako zależne od czynnika ludzkiego zawsze niosą ryzyko zawodności. Cieszę się, że ministerstwo, dostrzegając wagę problemu, zdecydowało się nareszcie na budowę płotu, który odgrodzi nas od napływu chorych na ASF dzików z Ukrainy i Białorusi. O tym pomyśle mówiłem już 2 lata temu. Obecnie należy rozważyć budowę dwóch płotów, drugiego na linii Wisły. Nie jest to oczywiście jedyne rozwiązanie, które stanowi receptę na problem rozszerzającego się ASF-u, ale na pewno w istotny sposób przyczyni się do jego zmniejszenia. Projekt zakłada ponadto możliwość odstrzału dzików nie tylko w lasach, ale również na terenach parków narodowych, i to na obszarze całego kraju. O tych i innych rozwiązaniach mówiłem prawie 2 lata temu, ale wówczas ministrowie odpowiadali, że nie można. Zadam retoryczne pytanie: Nie wiedzieli, mijali się z prawdą czy to zwykły grzech zaniechania? Podsumowując, klub Kukiz’15 będzie popierał procedowaną ustawę, jednak pragnę wyraźnie podkreślić, że rolnicy oczekują działań, a nie obietnic, oczekują działań wyprzedzających, a nie ślamazarnego podążania za chorobą. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 54 w dniu 12-12-2017 (1. dzień obrad)
1. punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam trzy konkretne pytania. Pierwsze dotyczy złożonych przez koalicję posłów PiS, PO i Nowoczesnej projektów ustaw dotyczących likwidacji polskiej branży futerkowej oraz uboju religijnego. (Głos z sali: Rytualnego.) Czy dopuści pan do uchwalenia ustaw likwidujących tysiące miejsc pracy wprowadzających do polskiego budżetu miliardy złotych? Drugie pytanie dotyczy tego, jaką kwotę pieniędzy przeznaczy pan premier na oddłużenie rolników, a jaką na inwestycje w rolnictwie. I trzecie: Jaki procent PKB w przyszłym roku zostanie przeznaczony z polskiego budżetu na rolnictwo, a ile planuje pan przeznaczyć na rolnictwo w polskim budżecie na 2019 r.? A do posłów PiS: bardzo proszę nie straszyć posłów opozycji pamiętliwością, bo wszyscy mamy dobrą pamięć. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32