deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 45 w dniu 05-07-2017 (1. dzień obrad)
9. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1649 i 1665).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Kukiz’15 mam przyjemność przedstawić stanowisko odnośnie do sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw. Jednym z podstawowych celów projektowanej ustawy jest doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych, co zdaniem ministerstwa ma wzmocnić pozycję producenta rolnego jako pierwszego ogniwa w łańcuchu dostaw żywności. Cel ten należy uznać za wielce słuszny. Pojawia się jednak pytanie: Czy dzięki zaproponowanym rozwiązaniom będzie on możliwy do zrealizowania? Obowiązek zawierania umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy istnieje od 3 października 2015 r., czyli od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Podstawę tego obowiązku stanowi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych. Nowe regulacje, aby mogły efektywnie działać i przynieść zamierzony skutek, powinny przede wszystkim dążyć do zrównania pozycji producentów rolnych oraz przetwórców i pośredników. Chodzi o to, aby obydwie strony umowy były dla siebie równorzędnymi partnerami, którzy będą w stanie negocjować warunki umów na dostawy - wraz z cenami, terminami, ilością i jakością produktów - na identycznych, jednakowych zasadach. Tymczasem umowy dostawy towarów przez rolników są umowami adhezyjnymi, których warunki określa strona posiadająca silniejszą pozycję, czyli pośrednicy, hipermarkety, zagraniczne dyskonty. Umowa taka realizowana jest przez przystąpienie, czyli rolnik może zaakceptować przedstawioną, przygotowaną wcześniej umowę, której treść nie podlega negocjacji, albo zrezygnować z jej zawarcia i gdzie indziej szukać oferty w celu zbycia swoich produktów. Problem będzie narastał, ponieważ firmy pośredniczące rosną w siłę. Coraz więcej z nich staje się monopolistami na rynku. Pozycja rolników pozostaje natomiast niezmienna, a obowiązkowe zawieranie umów nic nie zmieni w ich sytuacji. Rolnik nigdy nie ma gwarancji, że owoce jego kilkumiesięcznej pracy zostaną sprzedane za cenę, która pokryje chociażby koszty produkcji. Oczywiste jest, że rolnicy zdają sobie sprawę z ryzyka wykonywanego zawodu i wielu różnych czynników, takich jak chociażby warunki atmosferyczne, które mają wpływ na dochodowość prowadzonej działalności. Nie uzasadnia to jednak obecnego problemu rolników, jakim jest ich mała zdolność negocjacyjna, słaba pozycja w łańcuchu dostaw żywności. Ministerstwo, proponując obowiązkowe umowy, kary dla nabywców czy nadzór ze strony Agencji Rynku Rolnego, nie wzmacnia pozycji rolników, a jedynie utrwala obecny stan rzeczy, uznając rolników za słabszą stronę umowy. Pragnę wyraźnie podkreślić, że nie uważam, iż proponowane regulacje są złe, ale oceniam je jako zbyt płytkie, niesięgające istoty problemu i niezmieniające relacji umownych pomiędzy producentem rolnym a przetwórcą czy dostawcą. Kończąc, chciałbym podpowiedzieć ministerstwu wyjątkowo dobre rozwiązanie, które pozwoli na rozwój małych i średnich gospodarstw. Umożliwi to jeden prosty krok, a mianowicie zezwolenie na sprzedaż produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego do lokalnych sklepów, stołówek, restauracji. Projekt ustawy pozwalający na tego rodzaju sprzedaż został złożony przez klub Kukiz’15 i mam nadzieję, że Wysoka Izba wkrótce się nad nim pochyli. A dzisiaj składam na ręce pana marszałka poprawkę, która ułatwi życie rolnikom i małym sklepom, których rocznie ginie w Polsce od 5 do 7 tys. Dziękuję.

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 44 w dniu 22-06-2017 (3. dzień obrad)
5. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wpisuje się w politykę krajów ˝starej˝ Unii Europejskiej, które chcąc poprawić opłacalność własnej produkcji rolniczej, znacząco zwiększają koszty pracy w Polsce. Jesteśmy potęgą w produkcji owoców, owoców mrożonych eksportujemy więcej niż wszystkie pozostałe kraje Unii Europejskiej. Kolejny raz wychodzimy przed szereg i wprowadzamy regulacje, które pogarszają opłacalność polskiej produkcji rolniczej. Proszę Wysoką Izbę o odrzucenie, o nieuchwalanie tej ustawy i skierowanie jej do procedowania w komisji rolnictwa, a zobowiązuję się, że komisja rolnictwa do końca wakacji przygotuje dobry projekt dla Polaków.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 44 w dniu 20-06-2017 (1. dzień obrad)
11. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1624).

I dlatego jest moja prośba: Co zrobić, żeby tak się nie stało? W państwa projekcie, w projekcie, który obecnie jest procedowany, to przekształcenie się jest praktycznie niemożliwe, bo to jest 100%, więc to właściwie się nie zdarza, żeby 100% lokali w nieruchomości było we własności. A więc tu trzeba nad tym popracować , żeby spółdzielnie wiedziały, że mieszkańcy mogą od nich uciec.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 44 w dniu 20-06-2017 (1. dzień obrad)
11. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1624).

Wysokość opłat związanych z mieszkaniami spółdzielczymi bardzo często jest 3-4-krotnie większa od opłat, jakie ponoszą mieszkańcy lokali, które podlegają przepisom ustawy o własności lokali. Zresztą o tym mówił pan poseł Sanocki. I teraz: budzi to moje wielkie zdziwienie, bo powinno być na odwrót, normalnie powinno być na odwrót chociażby z dwu powodów. Spółdzielnia to większa skala, większa skala powoduje, że jednostkowy koszt jest mniejszy.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 44 w dniu 20-06-2017 (1. dzień obrad)
11. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1624).

Członkowie spółdzielni oraz różnego rodzaju stowarzyszenia spółdzielców od wielu lat zwracają uwagę, że ich prawa wynikające z członkostwa w spółdzielni są łamane, że ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zapewnia im podstawowych mechanizmów umożliwiających realny wpływ na zarządzanie majątkiem spółdzielni, który jest również ich własnością, a co więcej, że organy ścigania oraz organy wymiaru sprawiedliwości, które powinny stać na straży naruszanych praw, nie spełniają swojej funkcji i nie dają gwarancji praworządności.
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 44 w dniu 20-06-2017 (1. dzień obrad)
6. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 812, 812-A i 1270).

I teraz takie moje stwierdzenie. Mamy problem z polskimi firmami hodowlanymi, mamy polskie instytuty. Te firmy nie są w dobrej kondycji finansowej. A właśnie uprawa przez te instytuty polskich konopi medycznych znacząco poprawiłaby ich wynik finansowy. Mam pytanie do pana ministra: Jak pan minister szacuje, jaki będzie koszt sprowadzania do Polski suszu z konopi medycznych?
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 44 w dniu 20-06-2017 (1. dzień obrad)
5. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1494 i 1595).

Praca w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie jest to praca gorzej opłacana. Jest to również praca, której dużej części nie można zmechanizować. Bez możliwości elastycznego zatrudniania pracowników spoza Unii Europejskiej te działy stracą swoją konkurencyjność. Mam pytanie do pana ministra: W jaki sposób ministerstwo zamierza zrekompensować rolnikom straty poniesione właśnie w wyniku bardzo często zaprzestania produkcji sadowniczej i ogrodniczej?
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 44 w dniu 20-06-2017 (1. dzień obrad)
5. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1494 i 1595).

Pragnę z przykrością zauważyć, że w procedowanej ustawie w ogóle nie została uwzględniona specyfika pracy sezonowej wykonywanej przez rolników. Wydaje się to wysoce zastanawiające, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż 9 marca, czyli na miesiąc przed wniesieniem projektu ustawy do Sejmu, odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego rolnicy zwrócili uwagę na niekorzystne przepisy, których konsekwencjami będą zaniechanie produkcji rolnej, szczególnie w mniejszych gospodarstwach, i kolejna fala emigracji zarobkowej.
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32