deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 45 w dniu 07-07-2017 (2. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Celem poprawki jest zwiększenie transparentności w wykonywaniu lustracji. Co prawda tutaj rząd idzie troszeczkę w tym kierunku, czyli już nie będzie dozwolone to, aby jeden prezes lustrował drugiego prezesa, ale dalej pozwalamy na to, żeby prezesa lustrowała jego żona. Więc dalej mamy fikcję z zakresie tej lustracji. To jest ogromny majątek i powinniśmy go pilnować. Społeczeństwo, właściciele tych mieszkań powinni móc być pewni, że lustracje są przeprowadzane prawidłowo. Nasza zmiana polega na drobnej rzeczy. Dołożyliśmy to, aby lustratorami nie mogły być osoby bliskie wymienione w rządowym projekcie, czyli aby rodziny się same nawzajem nie lustrowały. Bardzo proszę o przyjęcie tej poprawki. Dlaczego minister nie pozwala na pełną transparentność lustracji? Dziękuję. (Oklaski)

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 45 w dniu 07-07-2017 (2. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Poprawka ma na celu przywrócenie normalności. Swego czasu wiele mieszkań zakładowych, państwowych mieszkań zostało oddanych spółdzielniom, aby nimi zarządzały. Mieszkania spółdzielnie dostały za darmo i teraz mieszkańcy, a właściwie właściciele tych mieszkań, bo te osoby pracowały w tych zakładach państwowych, wypracowały pieniądze na budowę tych mieszkań, a są zakładnikami prezesów, którzy to wymyślają wygórowane sumy za wykup tych mieszkań. Powinniśmy pozwolić tym osobom wykupić te mieszkania, bo te mieszkania zostały już raz przez nich wypracowane, sprzedane. Dlaczego pozwalamy na to, aby, aby prezesi sobie sami ustalali ceny z kosmosu? Dziękuję. (Oklaski
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 45 w dniu 05-07-2017 (1. dzień obrad)
17. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy Prawo wodne (druki nr 1529 i 1679

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nie ulega wątpliwości, że za wodę należy płacić. Powinniśmy płacić, i to nie dlatego, jak to często słyszymy, że Unia każe, bo ona czasami każe, czasami nie. W nocy wróciliśmy z wyjazdowego posiedzenia prezydium komisji rolnictwa w Holandii i okazuje się, że w Holandii rolnicy holenderscy nie muszą płacić za wodę do podlewania z ujęć głębinowych. Ale ważniejszy jest inny, nasz lokalny problem: my powinniśmy uiszczać opłaty za wodę i dbać o tę wodę, bo to jest nasze dobro narodowe. Dobro narodowe, które w tej chwili limituje produkcję rolniczą. Chciałem zapytać pana ministra, dlaczego zniechęcamy inwestorów do tego, aby budować elektrownie wodne, które zwiększają właśnie dostęp do wody rolniczej i jednocześnie produkują prąd. Mamy z tym problemy i jest to inwestycja, która jest bardzo akceptowalna społecznie. Dlatego przygotowaliśmy poprawkę znacząco zmniejszającą koszty, opłaty za użytkowanie elektrowni wodnych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 45 w dniu 05-07-2017 (1. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1624 i 1666).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Akuratnie mamy ograniczoną ilość czasu, 5 minut, i przez te 5 minut bardzo trudno, przedstawiając całe stanowisko klubu, wchodzić w szczegóły i wyjaśniać. Na pewno pan minister o tym wie, że Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny bank, w którym 100% własności ma Skarb Państwa. A więc o tym nie mówiłem, mówiąc o środkach publicznych. W ogóle mówiąc o środkach publicznych, zawsze mam na myśli środki, które w jakiejś części czy w większości należą do Skarbu Państwa, i dla mnie jest tak naprawdę bez różnicy, czy to jest zakład państwowy, czy bank państwowy, czy te środki pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa. I w ogóle mnie nie pociesza to, i na pewno pan minister o tym wie, że jeżeli udzielimy takiego kredytu spółdzielni, to ta spółdzielnia bez nadzoru, bez należytego nadzoru upadnie. Mam na myśli to, że musi być nadzór państwa, musi być nadzór spółdzielców, bo to, co się w tej chwili dzieje, to jest w tej chwili wyprowadzany ogromny majątek ze spółdzielni. Ten majątek jest kradziony i jest pewnym pocieszeniem, że w końcu państwo bierze się za niektóre spółdzielnie, mamy tego przykłady, tylko to jest takie niewielkie pocieszenie, bo tych pieniędzy nie ma, te pieniądze zostały zmarnowane. Dlatego bardzo bym jednak prosił o uwzględnienie naszych poprawek (Dzwonek), aby był porządek w spółdzielniach. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 45 w dniu 05-07-2017 (1. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1624 i 1666).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 5 lutego 2015 r. orzekł, że art. 3 ust. 1 jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim dopuszcza członkostwo spółdzielni mieszkaniowej, które nie jest powiązane z prawem do lokalu. Chociaż jednym z podstawowych celów ustawy jest realizacja wyroków trybunału, cel ten realizowany jest wybiórczo. Członkami spółdzielni nadal będą mogły być osoby, które nie oczekują na wybudowanie lokalu, a mogą decydować o majątku spółdzielni. W związku z tym mam pytanie do pana ministra: Dlaczego ministerstwo nie chce jednoznacznie przeciąć tego typu patologicznych sytuacji w spółdzielniach? Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 45 w dniu 05-07-2017 (1. dzień obrad)
10. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1624 i 1666)

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Kukiz’15 mam przyjemność przedstawić stanowisko wobec sprawozdania Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W Sejmie znajdują się obecnie dwa projekty nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Pierwszy jest autorstwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Ma on na celu dostosowanie przepisów prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz wyeliminowanie barier w budowaniu nowych mieszkań w ramach spółdzielczych praw lokatorskich realizujących założenia ˝Narodowego programu mieszkaniowego˝. Drugi projekt, autorstwa klubu Kukiz’15, powstał we współpracy z członkami spółdzielni mieszkaniowych oraz stowarzyszeniami od lat walczącymi o prawa spółdzielców. Projekt ten dąży do jak najpełniejszego zabezpieczenia praw członków spółdzielni oraz przywrócenia równości we wzajemnych relacjach między władzami a członkami spółdzielni, a także zapewnienia należytego nadzoru nad majątkiem członków spółdzielni. Obydwa projekty wzajemnie się uzupełniają, a ich wejście w życie przyczyni się do zerwania z obecnymi nieprawidłowościami, z jakimi często mamy do czynienia w spółdzielniach, oraz umożliwi rozwój ruchu spółdzielczego. W ubiegłym tygodniu spotkałem się w członkami organizacji spółdzielczych, którzy nie są zadowoleni z obecnego kształtu rządowego projektu, dlatego wspólnie przygotowaliśmy poprawki, które mają na celu usunięcie obecnych mankamentów ustawy. Jednocześnie mam nadzieję, że wkrótce zwołane zostanie posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia nowelizacji przygotowanej przez klub Kukiz’15 i również ta ustawa zostanie w krótkim czasie przyjęta przez Wysoką Izbę. W tym miejscu chciałbym po raz kolejny zwrócić uwagę pań i panów posłów na wiele nieprawidłowości, z jakimi mamy dziś do czynienia w spółdzielniach. Od początku obecnej kadencji do biur poselskich posłów mojego klubu, a jak mniemam, również posłów pozostałych formacji politycznych, masowo zgłaszają się osoby poszkodowane działalnością władz spółdzielni. Prezentowane przez nich materiały dotyczące postępowań umorzonych przez sądy i prokuratury stanowią dowód na wynaturzenie nie tylko idei spółdzielczości mieszkaniowej, ale również na poważne zakłócenia w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Nie możemy dalej udawać, że problemu nie ma, przymykać oczu na sytuację, w której spółdzielczość mieszkaniowa zamiast rozwijać się, ulega ciągłej destrukcji. Jest to tym ważniejsze, że spółdzielnie mieszkaniowe będą stanowiły ważny element w ˝Narodowym programie mieszkaniowym˝, a jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółdzielni, w zarządzaniu jej mieniem będą stanowiły barierę w realizacji programu, jego głównego celu, jakim jest zwiększenie podaży mieszkań na rynku. W związku z programem mieszkaniowym i zaangażowaniem dużych środków z budżetu państwa działalność spółdzielni powinna być w pełni transparentna, a organy państwa oraz obywatele powinni mieć możliwość sprawowania rzeczywistego nadzoru nad swoim majątkiem. W związku z powyższym w mojej ocenie jedynie wejście w życie rozwiązań zaproponowanych w projekcie autorstwa klubu Kukiz’15 gwarantuje prawidłową realizację celów określonych w projekcie rządowym. Jednocześnie składam sześć kluczowych poprawek do procedowanej ustawy, które należy obecnie przyjąć, aby wzmocnić pozycję członka spółdzielni jako właściciela mienia zarządzanego przez spółdzielnię, a przez to zapobiec defraudacji środków publicznych przekazywanych w ramach ˝Narodowego programu mieszkaniowego˝. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 45 w dniu 05-07-2017 (1. dzień obrad)
9. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1649 i 1665).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W uzasadnieniu projektu wskazano, iż doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych ma na celu wzmocnienie pozycji producenta rolnego, rolnika jako pierwszego ogniwa łańcucha dostaw. W związku z tym mam pytanie do pana ministra, w jaki sposób ministerstwo ma zamiar zrealizować ten cel, skoro obecnie to strona silniejsza ekonomicznie, którą niestety nie jest rolnik, dyktuje najistotniejsze warunki umowy. Jaki ministerstwo ma pomysł na rzeczywiste wzmocnienie pozycji rolnika, gdyż z pewnością nie są nim obecnie proponowane standardy zawierania umów? Dziękuję
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 45 w dniu 05-07-2017 (1. dzień obrad)
9. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1649 i 1665).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Kukiz’15 mam przyjemność przedstawić stanowisko odnośnie do sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw. Jednym z podstawowych celów projektowanej ustawy jest doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych, co zdaniem ministerstwa ma wzmocnić pozycję producenta rolnego jako pierwszego ogniwa w łańcuchu dostaw żywności. Cel ten należy uznać za wielce słuszny. Pojawia się jednak pytanie: Czy dzięki zaproponowanym rozwiązaniom będzie on możliwy do zrealizowania? Obowiązek zawierania umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy istnieje od 3 października 2015 r., czyli od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Podstawę tego obowiązku stanowi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych. Nowe regulacje, aby mogły efektywnie działać i przynieść zamierzony skutek, powinny przede wszystkim dążyć do zrównania pozycji producentów rolnych oraz przetwórców i pośredników. Chodzi o to, aby obydwie strony umowy były dla siebie równorzędnymi partnerami, którzy będą w stanie negocjować warunki umów na dostawy - wraz z cenami, terminami, ilością i jakością produktów - na identycznych, jednakowych zasadach. Tymczasem umowy dostawy towarów przez rolników są umowami adhezyjnymi, których warunki określa strona posiadająca silniejszą pozycję, czyli pośrednicy, hipermarkety, zagraniczne dyskonty. Umowa taka realizowana jest przez przystąpienie, czyli rolnik może zaakceptować przedstawioną, przygotowaną wcześniej umowę, której treść nie podlega negocjacji, albo zrezygnować z jej zawarcia i gdzie indziej szukać oferty w celu zbycia swoich produktów. Problem będzie narastał, ponieważ firmy pośredniczące rosną w siłę. Coraz więcej z nich staje się monopolistami na rynku. Pozycja rolników pozostaje natomiast niezmienna, a obowiązkowe zawieranie umów nic nie zmieni w ich sytuacji. Rolnik nigdy nie ma gwarancji, że owoce jego kilkumiesięcznej pracy zostaną sprzedane za cenę, która pokryje chociażby koszty produkcji. Oczywiste jest, że rolnicy zdają sobie sprawę z ryzyka wykonywanego zawodu i wielu różnych czynników, takich jak chociażby warunki atmosferyczne, które mają wpływ na dochodowość prowadzonej działalności. Nie uzasadnia to jednak obecnego problemu rolników, jakim jest ich mała zdolność negocjacyjna, słaba pozycja w łańcuchu dostaw żywności. Ministerstwo, proponując obowiązkowe umowy, kary dla nabywców czy nadzór ze strony Agencji Rynku Rolnego, nie wzmacnia pozycji rolników, a jedynie utrwala obecny stan rzeczy, uznając rolników za słabszą stronę umowy. Pragnę wyraźnie podkreślić, że nie uważam, iż proponowane regulacje są złe, ale oceniam je jako zbyt płytkie, niesięgające istoty problemu i niezmieniające relacji umownych pomiędzy producentem rolnym a przetwórcą czy dostawcą. Kończąc, chciałbym podpowiedzieć ministerstwu wyjątkowo dobre rozwiązanie, które pozwoli na rozwój małych i średnich gospodarstw. Umożliwi to jeden prosty krok, a mianowicie zezwolenie na sprzedaż produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego do lokalnych sklepów, stołówek, restauracji. Projekt ustawy pozwalający na tego rodzaju sprzedaż został złożony przez klub Kukiz’15 i mam nadzieję, że Wysoka Izba wkrótce się nad nim pochyli. A dzisiaj składam na ręce pana marszałka poprawkę, która ułatwi życie rolnikom i małym sklepom, których rocznie ginie w Polsce od 5 do 7 tys. Dziękuję.
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32