deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Projekty ustaw

  X KADENCJA SEJMU - Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych
Projektowana ustawa o zmianie ustawy z dnia 11 wrze śnia 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych służy wspieraniu lokalnych producentów rolnych, z uwzględnieniem pozytywnego wpływu na środowisko w związku z ograniczeniem transportu produktów spożywczych.

więcej...
  X KADENCJA SEJMU - Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
W projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zaproponowano zmiany mające na celu poszerzenie możliwości w zakresie wypłaty emerytury rolniczej w zbiegu z emeryturami z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. Osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników, która osiągnęła wiek emerytalny ale nie może wykazać się minimalnym wymaganym stażem ubezpieczeniowym rolniczym do nabycia emerytury rolniczej, będzie mogła zgodnie z przedstawioną propozycją zmiany zawnioskować o częściową emeryturę rolniczą i pobierać ją w zbiegu z emeryturą pracowniczą, jeżeli posiada staż ubezpieczeniowy w systemie powszechnym. W przypadku wyboru częściowej emerytury rolniczej nie będzie przysługiwało zwiększenie do emerytury pracowniczej za okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Po przyjęciu proponowanych przepisów, częściowa emerytura rolnicza wynosiłaby odpowiednio: po 15 latach: 857,76 zł; po 20 latach: 1 143,68 zł; po 24 latach: 1 372,42 zł. Wiązałoby się to ze wzrostem kosztu dla budżetu państwa do poziomu ok. 3,5 mld zł rocznie.
więcej...
  X KADENCJA SEJMU - Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, uniemożliwiają przetwarzanie konopi włóknistych bez zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, pomimo iż suma zawartości delta-9- tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (THC i THCA) nie przekracza w nich 0,3% w przeliczeniu na suchą masę, a więc nie są wykorzystywane celu odurzania się. Zgodnie z definicją preparatu, zawartą w art. 4 pkt 17 ustawy, jest nim produkt zawierający co najmniej jeden środek odurzający lub substancję psychotropową, ich prekursory albo nowe substancje psychoaktywne. W związku z tym, produkty uzyskane z konopi włóknistych, które zawierają THC w niskim stężeniu, traktowane są równoznacznie z produktami zawierającymi inne substancje kontrolowane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44f ustawy. Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, której przepisy wspierają rozwój upraw konopi włóknistych oraz szeroki katalog produktów możliwych do uzyskania z tych upraw, zasadnym jest redukcja obecnego nieproporcjonalnego obciążenia przedsiębiorców i administracji publicznej w zakresie działalności związanej z przetwarzaniem konopi włóknistych.
więcej...
  X KADENCJA SEJMU - Projekt ustawy o o sprzedaży detalicznej produktów lokalnych
Projektowana ustawa o sprzedaży detalicznej produktów lokalnych ma na celu zapewnienie konsumentom dostępu do lokalnych produktów wiadomego pochodzenia a producentom rolnym większego bezpośredniego udziału w sprzedaży detalicznej ich lokalnych produktów w jednostkach handlu. Projektowana ustawa nakłada obowiązki na sprzedawców żywności, czyli podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze, o którym mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, w zakresie sprzedaży żywności w jednostce handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m2.
więcej...
  X KAPDENCJA SEJMU - Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o KOWR
Ustawa znacznie ułatwiająca produkcję konopi siewnych
Obecny stan prawny zawiera uregulowania, zgodnie z którymi producent oraz skupujący mak lub konopie składał corocznie wniosek , wraz z całą dokumentacją, do wójtów ( burmistrzów, prezydent miast miasta) lub marszałków województw o wydanie decyzji upoważniającej do uprawy lub skupu maku lub konopi włóknistych. Dodatkowo na podstawie obecnych przepisów za określenie powierzchni maku i konopi odpowiedzialny jest Sejmik województwa. Takie rozwiązanie wpływało ograniczająco na powierzchnię uprawy i możliwości rozwoju krajowej biogospodarki.
więcej...
  IX KADENCJA SEJMU - Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Ustawa upraszczająca poszukiwania z wykrywaczem metalu
Ustawa zakłada wprowadzenie nowych oraz zmianę niektórych istniejących przepisów regulujących amatorskie poszukiwania zabytków w Polsce. Celem ustawy jest między innymi zwiększenie bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego poprzez wyłączenie z amatorskich poszukiwań miejsc pozostających pod ochroną konserwatorską, a także miejsc pochówków, miejsc kaźni i pomników zagłady. Proponowane zmiany, zgodnie z zapisami ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, umożliwią także włączenie dużych grup społecznych w polski system ochrony dziedzictwa kulturowego i archeologicznego.
więcej...
  IX KADENCJA SEJMU - Projekt ustawy o zm. ust. o podatku doch. od osób fizycznych oraz ust. o podatku doch. od osób prawnych
Ustawa nazywana przez przedsiębiorców "Ustawą Wilczka" dla obszarów wiejskich i małych miast
Projektowane regulacje mają na celu wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie gminami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca. Instrumentem służącym osiągnięciu tego celu ma być skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat do, w zależności od poziomu bezrobocia, do 5 lat albo 10 lat. Możliwość ta objąć ma gminy położone w powiatach o wysokim bezrobociu oraz jednocześnie niskim dochodzie podatkowym w przeliczeniu na mieszkańca. Są to zatem obszary zagrożone procesem wyludnienia. W ocenie projektodawców będzie to bardzo atrakcyjna zachęta dla inwestorów do tworzenia miejsc pracy tam gdzie wstępuje ważny problem społeczny. To rozwiązanie korzystne dla finansów publicznych państwa, wspierające równomierny rozwój Polski, korzystnie wpływające na rozwiązywanie problemów społecznych, socjalnych, zdrowotnych i ekonomicznych. Zakłada się, że wprowadzenie projektowanych zmian w długofalowej perspektywie znajdzie przełożenie na rozwój tych obszarów kraju, wspierając inwestycje oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
więcej...
  IX KADENCJA SEJMU - Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Ustawa pozwalająca rolnikom na wskazanie związku zawodowego, na który przekażą 1,5% podatku rolnego
Celem niniejszego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326) jest uproszczenie procedury w zakresie podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników, małżonków rolników, działalności nierolniczej na gruntach rolnych, w szczególności na gruntach klas I-III, przy wykorzystaniu zasobów prowadzonego gospodarstwa rolnego, poprzez zwolnienie z konieczności przeznaczania tych gruntów na cele nierolnicze i wnoszenia opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji w przypadku podjęcia na nich działalności nierolniczej.
więcej...


1  [2]  3  4  5