deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Projekty ustaw

  X KADENCJA SEJMU - Projekt ustawy o rekompensatach za szkody wyrządzone przez ptaki
Celem projektowanej ustawy jest umożliwienie wypłaty rekompensat ze środków budżetu państwa, za szkody wyrządzone przez ptaki roślinożerne tj.: łabędzie, gęsi lub żurawia w uprawach na gruntach ornych oraz kormorana na gruntach pod stawami rybnymi. Niniejszy projekt ustawy pozwoli na wypłatę rekompensat za szkody powodowane przez te grupy gatunków ptaków, które w największym stopniu dokonują szkód na gruntach ornych w zasiewach kukurydzy, zbóż ozimych i jarych, rzepaku i innych oraz w obsadzie stawów rybnych. O przyznanie i wypłatę tej rekompensaty będzie mógł ubiegać się podmiot, który jest posiadaczem gruntów rolnych, w tym pod stawami rybnymi, na terenie których wystąpiły szkody.

więcej...
  X KADENCJA SEJMU - Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej...
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 351) wdraża do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych (Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 59). Dyrektywa wprowadza wspólne na terenie UE minimalne ramy w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym w łańcuchu dostaw żywności.
więcej...
  X KADENCJA SEJMU - Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
Projektowana zmiana ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 1308 oraz 1933) uzasadniona jest koniecznością skrócenia łańcuchów dostaw pomiędzy polskimi producentami rolnymi a odbiorcami produktów rolnych poza granicami kraju. Należy podkreślić, że w obliczu współczesnych wyzwań gospodarczych, globalizacja rynków staje się nieuniknionym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw. Możliwość skutecznego działania na arenie międzynarodowej jest kluczowa dla utrzymania konkurencyjności. Rozszerzenie uprawnień Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa pozwoli na skuteczniejsze dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego.
więcej...
  X KADENCJA SEJMU - Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach
W Polsce, podobnie jak w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, problematyka dotycząca wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych do użytku paszowego budzi wiele kontrowersji, których odzwierciedleniem są dyskusje i polemiki społeczne, a także liczne debaty polityczne. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1149) nie nakazują ani nie zabraniają podmiotom działającym na rynku pasz stosowania jako komponentu do pasz organizmów genetycznie zmodyfikowanych i pozostawiają wybór producentowi, jaki materiał zastosuje do produkcji paszy.
więcej...
  X KADENCJA SEJMU - Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo celne
Zgodnie z przepisami art. 95b ust. 1 ustawy z 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1856 ze zm.) ze zgłoszeń celnych o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu, przesyłanych do systemu elektronicznego Krajowej Administracji Skarbowej przez podmioty, które zgłaszają towary o statusie nieunijnym do odprawy celnej wynikają dane o ilości przewożonych produktów rolnych z Ukrainy na terytorium Polski. Dane te są danymi indywidualnymi objętymi tajemnicą celną. Przestrzeganie zachowania tajemnicy celnej oznacza wyłączenie jawności pozyskanych w trakcie wykonywania zadań informacji, które są na mocy ww. przepisu prawnie chronione.
więcej...
  X KADENCJA SEJMU - Projekt ustawy o o specjalnych strefach rolniczych
Projektowana ustawa o specjalnych strefach rolniczych i zmianie niektórych innych ustaw ma na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz ułatwienie prowadzenia nowych inwestycji rynku rolnego. Wprowadzenie specjalnych stref rolniczych stanowi nowatorski instrument legislacyjny, mający na celu stworzenie sprzyjającego środowiska dla rozwoju nowoczesnej produkcji rolnej na wyznaczonych obszarach kraju. Skrócenie procedur administracyjnych i ułatwienie lokalizacji inwestycji w strefach umożliwi realizację nowoczesnych obiektów związanych z produkcją rolną.
więcej...
  X KADENCJA SEJMU - Projekt ust. o zmianie ust. o związkach zawodowych rolników ind. oraz ust. o społeczno-zawodowych
Celem zmiany w ustawie o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz w ustawie o społeczno-zawodowych organizacjach rolników jest umożliwienie tym organizacjom rolniczym rekomendowania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi swoich kandydatów na stanowiska do spraw rolnych w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą lub w stałych przedstawicielstwach RP przy organizacjach międzynarodowych za granicą. Związki zawodowe rolników indywidualnych funkcjonujące na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 99, z 2023 r. poz. 1450) oraz społeczno-zawodowe organizacje rolników działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 281, z 2023 r. poz. 1450) mogą m.in. przystępować do ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej. W ramach struktur tych organizacji, w szczególności COPA-COGECA, polskie organizacje rolnicze mogą dążyć do wypracowywania jak najkorzystniejszych dla rolników rozwiązań legislacyjnych przede wszystkim w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej.
więcej...
  X KADENCJA SEJMU - Projekt ustawy o o zmianie ustawy o spółdzielniach rolników
Projektowana zmiana ustawy o spółdzielniach rolników ma na celu zwiększenie możliwości zrzeszania się rolników poprzez zmniejszenie minimalnej liczby członków wymaganych dla założenia oraz funkcjonowania spółdzielni rolników. Funkcjonowanie producentów rolnych w formie spółdzielni rolników jest korzystne dla rynku rolnego oraz dla samych producentów rolnych. W ramach tego rodzaju podmiotów w szczególności możliwe jest zwiększenie mocy negocjacyjnej rolników wobec odbiorców, hurtowników oraz dostawców.
więcej...


[1]  2  3  4  5