deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Projekty ustaw

  IX KADENCJA SEJMU - USTAWA o świadczeniu wyrówn. dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi.
Celem projektowanej regulacji jest przyznanie osobom uprawnionym do wcześniejszej emerytury na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz. U. poz. 149), którego przepisy obowiązywały do dnia 31 grudnia 1998 r., dodatkowego świadczenia wyrównującego wysokość tych emerytur do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (art. 2 projektowanej ustawy). Stąd też projekt ustawy określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia wyrównawczego dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki.

więcej...
  IX KADENCJA SEJMU - Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Problem korupcji towarzyszy polskiemu życiu publicznemu, a także innym dziedzinom życia społecznego, od lat. Jej wysoki poziom ma szereg istotnych, negatywnych konsekwencji dla praktycznie wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Mimo wielu działań podjętych przez organy państwowe, służących całkowitemu wyeliminowaniu działań korupcyjnych, istnieje dalsza potrzeba wprowadzania rozwiązań prawnych w tym zakresie. Obywatele muszą mieć pewność, że państwo podejmuje działania prewencyjne, bezkompromisowo traktując jednocześnie tych, którzy dopuścili się nadużyć. Dlatego też pożądana i społecznie potrzebna wydaje się zmiana obowiązujących przepisów prawa polegająca nie tylko na zaostrzeniu konsekwencji karnych popełnienia przestępstw korupcyjnych, ale także na wyeliminowaniu potencjalnych obszarów konfliktów interesów dotyczących osób publicznych. Najlepszym środkiem przeciwdziałania korupcji jest jawność życia publicznego oraz nieustanne podnoszenie standardów stawianych osobom pełniącym funkcje publiczne. W obecnym stanie prawnym wydatki wielu instytucji gospodarujących publicznymi pieniędzmi są mało transparentne. Wejście w życie projektowanych zmian przyczyni się do zwiększenia zaufania społecznego do instytucji publicznych, podmiotów wykorzystujących publiczne pieniądze i osób sprawujących funkcje publiczne. Ponadto proponowane działania służą eliminowaniu zachowań korupcyjnych w innych dziedzinach dotyczących życia społecznego i gospodarczego.
więcej...
  IX KADENCJA SEJMU - Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
więcej...
  IX KADENCJA SEJMU - Projekt ustawy o Funduszu Odszkodowawczym za Niepożądany Odczyn Poszczepienny
USTAWA z dnia ………………… o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
więcej...
  VIII KADENCJA SEJMU - Poselski projekt ustawy o funduszu promocji polskich produktów rolno – spożywczych
Ustawa o funduszu promocji polskich produktów rolno-spożywczych ma zastąpić przepisy ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Główne zmiany dokonane w projekcie ustawy: - likwidacja 9 funduszy promocji i zastąpienie ich 1 funduszem promocji produktów rolno – spożywczych; - wprowadzenie jednej komisji zarządzającej zamiast dziewięciu; - zmniejszenie liczby członków komisji zarządzającej; - ograniczenie wysokości wynagrodzenia pobieranego przez członków komisji zarządzającej do maksymalnie 1/8 minimalnego wynagrodzenia za pracę; - zmniejszenie o połowę wysokości wpłat dokonywanych na fundusz promocji; - ograniczenie liczby zadań, które mogą być finansowane z funduszu, np. wyeliminowanie finansowania działalności związków branżowych; - wprowadzenie możliwości finansowania zadań realizowanych przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz grupy producenckie i ich związki; - wprowadzenie obowiązku publikacji umów finansowanych ze środków funduszu promocji; - położenie nacisku na promocję produktów wyprodukowanych w Polsce poprzez ograniczenie polegające na tym, że w ogólnej masie produktu składniki niewyprodukowane na terytorium RP nie mogą stanowić więcej niż 10% ; - wysokość wsparcia przeznaczanego na działalność realizowaną na terytorium Polski nie może przekroczyć 40% środków, którymi dysponuje fundusz promocji.
więcej...
  VIII KADENCJA SEJMU - Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym
Potrzeba przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym wynika z dążenia do stworzenia silniejszych gwarancji zabezpieczających właściwe sprawowanie demokracji bezpośredniej. Instytucje prawne teoretycznie umożliwiają obywatelom czynny udział w decydowaniu o sprawach wspólnoty samorządowej, ale w praktyce nie są możliwe do zrealizowania. Zdecydowana większość Polaków jest zwolennikiem uczestniczenia we współrządzeniu jednostkami samorządu lokalnego. Problem w tym, że obecne uregulowania prawne uniemożliwiają im realny wpływ na decydowanie o lokalnych sprawach. Projekt zakłada m. in.: - Zniesienie progu frekwencji, od którego zależy ważność referendum (obecnie wymagana jest 30% frekwencja). W latach 2002 - 2010 odbyły się łącznie 173 referenda w tym jedynie 24 z nich były ważne i rozstrzygające – co daje zaledwie niecałe 14%. - Zagwarantowanie inicjatorom referendum 6 miesięcznego (dotychczas jest to 60 dni) terminu na zebranie podpisów mieszkańców popierających referendum; - Zwiększenie liczby mężów zaufania – do trzech osób – (obecnie jeden mąż zaufania), którzy zyskają prawo rejestrowania prac komisji wyborczej za pomocą aparatów fotograficznych i kamer; - Zmniejszenie liczby obywateli niezbędnych do zainicjowania referendum. Obecnie w gminach i powiatach do zainicjowania referendum potrzebny jest wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu, a w województwie 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa. Proponujemy, aby zmniejszyć te wartości o połowę do odpowiednio 5% i 2,5%. Proponowane zmiany spowodują, iż nastąpi: - zwiększenie partycypacji obywateli w życiu lokalnym; - zwiększenie wpływu mieszkańców na rozstrzygnięcia w sprawach lokalnych; - wzrost skuteczności wnoszonych inicjatyw, co zachęcać będzie mieszkańców do aktywnej działalności; - wzmocnienie idei demokracji bezpośredniej.
więcej...
  VIII KADENCJA SEJMU - Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Projekt ustawy ma na celu obniżenie stawki podatku z 19% do 15% dla małych firm rozliczających tzw. liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych („PIT”)
więcej...
  VIII KADENCJA SEJMU - Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników
Projekt ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych ma na celu uregulowanie sytuacji Kół Gospodyń Wiejskich oraz usunięcie z treści zmienianych ustaw pozostałości komunistycznego porządku publicznego.
więcej...


1  2  [3]  4  5