deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Projekty ustaw

  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Dotyczy umożliwienia rolnikom sprzedaży swoich produktów na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej - do sklepów, stołówek, restauracji

więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Projektowana ustawa ma na celu modyfikację brzmienia art. 6 ust. 1 ustawy tj. definicji legalnej rolnika indywidualnego, ponieważ ustawową definicję rolnika indywidualnego mogą obecnie spełniać również cudzoziemcy, a więc mogą oni nabywać nieruchomości rolne na takich samych zasadach, na jakich prawo to przysługuje obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o Polskim Instytucie Żywności
Projekt ma na celu połączenie 10-ciu dużych jednostek naukowych funkcjonujących w zapleczu naukowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stworzenie Polskiego Instytutu Żywności w miejsce dziesięciu innych będzie korzystne dla przedsiębiorców, konsumentów, a także dla budżetu państwa oraz pozwoli na oszczędności na poziomie co najmniej 9 mln zł rocznie. Zapewni również wyższą efektywność oraz komplementarność prowadzonych prac badawczych.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze
Celem nowelizacji ustawy jest uszczegółowienie oraz rozszerzenie obowiązujących zasad prawnych, a także zmiana przepisów funkcjonujących w obrocie prawnym lub wprowadzenie nowych uregulowań, co w konsekwencji prowadzić będzie do poprawy standardów w relacjach między organami spółdzielni, a członkiem spółdzielni, który de facto jako właściciel spółdzielczego mienia jest podmiotem, a nie przedmiotem norm prawnych określających zasady funkcjonowania polskiej spółdzielczości.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w paszach
Celem projektowanej ustawy jest zmniejszenie importu białka paszowego, głównie poekstrakcyjnej śruty sojowej modyfikowanej genetycznie, poprzez ustanowienie minimalnego udziału roślin wysokobiałkowych w paszach wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Projektowana ustawa ma na celu stworzenie warunków zapewniających "bezpieczeństwo białkowe" kraju w przypadku wystąpienia światowego kryzysu białkowego i brak uzależnienia Rzeczpospolitej Polski od importu paszy.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw
Projekt stanowi efekt kilkumiesięcznych rozmów, konsultacji ze środowiskami rolniczymi, myśliwskimi oraz leśniczymi, które jednogłośnie domagają się zreformowania obecnie obowiązujących przepisów. Wiele jest również głosów, iż nowe przepisy ustawy z 22 czerwca 2016 r., zmieniające system wypłacania odszkodowań za skody łowieckie są niewystarczające dla zapewnienia prawidłowej gospodarki łowieckiej. Projekt jest próbą pogodzenia często sprzecznych ze sobą interesów myśliwych oraz rolników, a także zachętą do podjęcia przez nich współpracy.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Projektowana ustawa o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zakłada złagodzenie rygoryzmu przepisów dotyczących uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
System dopłat bezpośrednich jest często wykorzystywany przez osoby niebędące rolnikami, powodując swoiste wyłudzanie płatności przez osoby, które kupują lub dzierżawią grunty rolne (najczęściej łąki) w okazyjnych cenach i pobierają płatności. W projekcie proponuje się wprowadzenie obowiązku posiadania - sztuki bydła na hektar użytku zielonego lub zawarcia umowy kontraktacji z podmiotem przetwarzającym naturalne źródła energii lub też udokumentowanego posiadania i wykorzystywania kotła spalającego jedynie biomasę. Powyższa zmiana przepisów pozwoli na kierowanie płatności do osób będących faktycznie rolnikami czyli do osób, dla których system ten jest dedykowany.
więcej...


1  [2]  3