deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Projekty ustaw

  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Podstawowym celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia jest wprowadzenie dobrowolnego oznakowania żywności ?wolna od GMO? dla żywności wyprodukowanej wedle ściśle określonych wymogów na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i marketingu. Konsument ma prawo do uzyskania rzetelnej informacji na temat składu produktu, a także sposobu w jaki został on wyprodukowany. Wprowadzenie oznaczeń ?wolne od GMO? ma za zadanie pomóc w realizacji tego prawa, a także podnieść świadomość konsumentów w zakresie produktów spożywczych. Dzięki wprowadzeniu oznaczeń potwierdzających, że dany produkt jest wolny od GMO konsument będzie miał pewność, że produkt, który chce nabyć nie zawiera w swoim składzie GMO a także, że przy jego produkcji nie użyto składników z zawartością GMO.

więcej...
  Poselski projekt ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
Projekt przyznaje możliwość prowadzenia przez rolnika działalności gospodarczej w obrębie siedliska wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego bez potrzeby przeprowadzania kosztownej procedury odrolnienia gruntu. Poprzez uproszczoną procedurę rozpoczynania pozarolniczej działalności gospodarczej projekt ma zachęcić rolników do przedsiębiorczości oraz poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o Inspekcji Żywności
Ustawa ma na celu ujednolicenie kontroli nad bezpieczeństwem żywności i powierzenie jej prowadzenia jednemu organowi ? Inspekcji Żywności w celu ograniczenia barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz zmniejszenia obciążeń budżetowych Skarbu Państwa. Zmiana ma na celu zwiększenie efektywności nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i ułatwienie prowadzenia kompleksowych kontroli.
więcej...
  Poselski projekty ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Projekt zakłada przyznanie ministrowi właściwemu ds. rolnictwa i rozwoju wsi szerszych kompetencji w przedmiocie nadzoru nad obrotem nieruchomościami rolnymi, stanowiącymi przedmiot prawa własności Skarbu Państwa. Projektowana ustawa ma zapewnić kontrolowanie działalności Agencji w zakresie gospodarowania przedmiotami własności Skarbu Państwa, wyeliminowanie nadużyć z tym związanych oraz uczynienie ministra rolnictwa bezpośrednio politycznie odpowiedzialnym za obrót państwową ziemią.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych ma na celu wprowadzenie nowych zasad przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izby oraz wprowadzenie nowych zasad pozyskiwania środków finansowych na realizację ustawowych i statutowych zadań i celów izb rolniczych. Głównym celem ustawy jest zmotywowanie izb rolniczych do efektywniejszej pracy na rzecz reprezentacji interesów rolników i polskiej wsi.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników i zmianie niektórych innych ustaw
Celem ustawy jest stworzenie warunków do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy, z własnego gospodarstwa. Potrzeba takiego rozwiązania wynika z braku rozgraniczenia wytwarzania żywności metodami przemysłowymi i tradycyjnymi. Regulacja ma przywrócić rolnikowi naturalne prawo do wytwarzania i sprzedaży żywności, a konsumentom umożliwić łatwiejszy dostęp do żywności pochodzącej bezpośrednio od rolnika.
więcej...


1  2  [3]