Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Informacje
Międzynarodowe porozumienie programowe w wyborach do Parlamentu EuropejskiegoSzanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce Manifest Europejski, czyli porozumienie programowe, które podpisaliśmy z włoskim Ruchem 5 Gwiazd oraz ugrupowaniami z Chorwacji (Živi Zid), Grecji (AKKEL) i Finlandii (Liike Nyt). Aby móc wprowadzać realne zmiany na szczeblu europejskim, potrzebny jest nowy, międzynarodowy sojusz w Parlamencie Europejskim. Taką grupę polityczną musi tworzyć przynajmniej 25 eurodeputowanych z przynajmniej siedmiu państw.


I. Europa bliższa obywatelom.Demokracja bezpośrednia i e-demokracja

Naszym celem jest wzmocnienie narzędzie demokracji bezpośredniej, reforma Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, wprowadzenie nowych procedur cyfrowych, które zwiększyłyby przejrzystość procesu legislacyjnego.

II. Poza prawicę i lewicęEtykiety prawica i lewica służą partiom starego układu jako zasłona dymna, żeby ukryć przed obywatelami, że nie mają niczego do zaproponowania. Nie znajdujemy dla siebie miejsca klasycznym podziale partii politycznych na prawicowe i lewicowe, ale dążymy do stworzenia innowacyjnego, alternatywnego modelu politycznego na poziomie europejskim. Potrzebny jest sojusz sił politycznych, który chce rzeczywistych zmian, stawiający czoła mainstreamowym ugrupowaniom.

III. Uczciwa Europa: walka z korupcją i przestępczością zorganizowanąWiększa przejrzystość w działaniu instytucji europejskich, zapewnienie ochrony osobom zgłaszającym nadużycia i przypadki korupcji, wprowadzenie wspólnej europejskiej definicji przestępczości zorganizowanej, ustanowienie niezależnej Prokuratury Europejskiej oraz przyjęcie systemu "elektronicznych przetargów" w całej UE, aby ograniczyć ryzyko korupcji w zamówieniach publicznych.

IV. Nowa przyszłość Projektu "Europa"Trzeba skończyć z dyktatem kilku państw, które narzucały swoją wolę reszcie członków wspólnoty wbrew interesom obywateli. Należy chronić narodowe tożsamości, zapewnić zachowanie zasady pomocniczości oraz odbiurokratyzować unijne instytucje.

V. Głęboka reforma instytucji unijnych. Wzmocnienie pozycji Parlamentu EuropejskiegoParlament Europejski to jedyny organ UE wybierany bezpośrednio przez obywateli, dlatego należy go wzmocnić przekazując mu pełną inicjatywę ustawodawczą. Parlament powinien mieć uprawnienia do przyjmowania wotum nieufności wobec poszczególnych komisarzy, a nie wyłącznie wobec całej Komisji, jak ma to miejsce obecnie.

VI. Poprawa jakości życia obywateli. Zdrowie publiczne i ochrona środowiskaTrzeba wzmocnić koordynację działań na poziomie unijnym w obszarze zdrowia publicznego, aby stawić czoła ważnym wyzwaniom, takim jak tworzące się czarne rynki produktów i usług medycznych oraz przemyt leków, przy jednoczesnej ochronie procedur transplantacji. W zakresie ochrony środowiska powinniśmy postawić na: zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii, ochronę bioróżnorodności, wraz z odrzuceniem wprowadzania do rolnictwa organizmów genetycznie modyfikowanych, zakaz stosowania pestycydów na bazie glifosatu, pracę na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym stałe i zrównoważone obniżanie poziomu emisji CO2, a także potwierdzenie powszechnego prawa dostępu do czystej wody. Działania na rzecz ochrony środowiska powinny odbywać się z uwzględnieniem specyficznych warunków w sektorze energetycznym w poszczególnych państwach członkowskich, tak aby nie generować nadmiernych kosztów społecznych dla dużych grup obywateli UE.

VII. Nowy europejski model zarządzania ruchami migracyjnymiNaszym celem jest lepsze zarządzanie trendami migracyjnymi na poziomie europejskim poprzez sprawiedliwy podział obowiązków, zapewniającymi zgodność z traktatową zasadą dotyczącą sprawiedliwego podziału obowiązków pomiędzy wszystkie państwa członkowskie. Jest to conditio sine qua non dalszego wzmacniania roli i kompetencji Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Solidarność musi iść ręka w rękę z ochroną granic zewnętrznych Unii Europejskiej.

Należy stworzyć warunki pozwalające ograniczyć działalność przemytników, przyspieszyć i uprościć procedury przyznawania ochrony międzynarodowej oraz wprowadzić zakaz sprzedaży broni krajom zaangażowanym w konflikty i organizacjom pośrednio lub bezpośrednio powiązanym z międzynarodową działalnością terrorystyczną.

VIII. Ograniczanie wpływu rynków finansowych i ochrona gospodarki realnejNaszym celem jest zmniejszenie wpływów i nacisków dużych międzynarodowych korporacji oraz banków na prawodawstwo i politykę. Pierwszeństwo powinna mieć gospodarka realna, dlatego należy wzmocnić małych i średnich przedsiębiorców, którzy stanowią koło zamachowe gospodarki, także poprzez stałe obniżanie opodatkowania i obciążeń biurokratycznych.

IX. Ochrona produktów wytwarzanych w Europie oraz rozwój europejskiego rolnictwaGłęboko wierzymy w potrzebę ochrony produktów wytwarzanych w Europie, a także krajowych marek i tradycji, szczególnie w sektorze rolno-spożywczym. Musimy opracować nową strategię dla rolnictwa, biorąc pod uwagę potrzeby mniejszych wytwórców, ochronę krótkich łańcuchów dostaw oraz zdrowia konsumentów i gleb, wagę produkcji biologicznej oraz walkę z uprawą roślin genetycznie modyfikowanych.

X. Tworzenie programów oraz narzędzi dla młodych obywateli EuropyBędziemy zachęcali do wymiany kulturowej pomiędzy mieszkańcami Europy, ale podkreślamy zarazem wagę tworzenia odpowiednich warunków do tego, aby młodzi ludzie mogli pozostać i pracować w swoim rodzinnym kraju, zapobiegając coraz szerszej fali emigracji utalentowanych i wykwalifikowanych młodych obywateli wielu państw członkowskich.