Działalność poselska

Projekty ustaw

  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze
Celem nowelizacji ustawy jest uszczegółowienie oraz rozszerzenie obowiązujących zasad prawnych, a także zmiana przepisów funkcjonujących w obrocie prawnym lub wprowadzenie nowych uregulowań, co w konsekwencji prowadzić będzie do poprawy standardów w relacjach między organami spółdzielni, a członkiem spółdzielni, który de facto jako właściciel spółdzielczego mienia jest podmiotem, a nie przedmiotem norm prawnych określających zasady funkcjonowania polskiej spółdzielczości.

więcej...
  Poselski projekt ustawy o wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w paszach
Celem projektowanej ustawy jest zmniejszenie importu białka paszowego, głównie poekstrakcyjnej śruty sojowej modyfikowanej genetycznie, poprzez ustanowienie minimalnego udziału roślin wysokobiałkowych w paszach wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Projektowana ustawa ma na celu stworzenie warunków zapewniających "bezpieczeństwo białkowe" kraju w przypadku wystąpienia światowego kryzysu białkowego i brak uzależnienia Rzeczpospolitej Polski od importu paszy.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw
Projekt stanowi efekt kilkumiesięcznych rozmów, konsultacji ze środowiskami rolniczymi, myśliwskimi oraz leśniczymi, które jednogłośnie domagają się zreformowania obecnie obowiązujących przepisów. Wiele jest również głosów, iż nowe przepisy ustawy z 22 czerwca 2016 r., zmieniające system wypłacania odszkodowań za skody łowieckie są niewystarczające dla zapewnienia prawidłowej gospodarki łowieckiej. Projekt jest próbą pogodzenia często sprzecznych ze sobą interesów myśliwych oraz rolników, a także zachętą do podjęcia przez nich współpracy.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Projektowana ustawa o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zakłada złagodzenie rygoryzmu przepisów dotyczących uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
System dopłat bezpośrednich jest często wykorzystywany przez osoby niebędące rolnikami, powodując swoiste wyłudzanie płatności przez osoby, które kupują lub dzierżawią grunty rolne (najczęściej łąki) w okazyjnych cenach i pobierają płatności. W projekcie proponuje się wprowadzenie obowiązku posiadania - sztuki bydła na hektar użytku zielonego lub zawarcia umowy kontraktacji z podmiotem przetwarzającym naturalne źródła energii lub też udokumentowanego posiadania i wykorzystywania kotła spalającego jedynie biomasę. Powyższa zmiana przepisów pozwoli na kierowanie płatności do osób będących faktycznie rolnikami czyli do osób, dla których system ten jest dedykowany.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Podstawowym celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia jest wprowadzenie dobrowolnego oznakowania żywności ?wolna od GMO? dla żywności wyprodukowanej wedle ściśle określonych wymogów na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i marketingu. Konsument ma prawo do uzyskania rzetelnej informacji na temat składu produktu, a także sposobu w jaki został on wyprodukowany. Wprowadzenie oznaczeń ?wolne od GMO? ma za zadanie pomóc w realizacji tego prawa, a także podnieść świadomość konsumentów w zakresie produktów spożywczych. Dzięki wprowadzeniu oznaczeń potwierdzających, że dany produkt jest wolny od GMO konsument będzie miał pewność, że produkt, który chce nabyć nie zawiera w swoim składzie GMO a także, że przy jego produkcji nie użyto składników z zawartością GMO.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
Projekt przyznaje możliwość prowadzenia przez rolnika działalności gospodarczej w obrębie siedliska wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego bez potrzeby przeprowadzania kosztownej procedury odrolnienia gruntu. Poprzez uproszczoną procedurę rozpoczynania pozarolniczej działalności gospodarczej projekt ma zachęcić rolników do przedsiębiorczości oraz poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o Inspekcji Żywności
Ustawa ma na celu ujednolicenie kontroli nad bezpieczeństwem żywności i powierzenie jej prowadzenia jednemu organowi ? Inspekcji Żywności w celu ograniczenia barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz zmniejszenia obciążeń budżetowych Skarbu Państwa. Zmiana ma na celu zwiększenie efektywności nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i ułatwienie prowadzenia kompleksowych kontroli.
więcej...


1  [2]  3