deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Działalność poselska

Projekty ustaw

  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
więcej...
  Projekt ustawy o Funduszu Odszkodowawczym za Niepożądany Odczyn Poszczepienny
USTAWA z dnia ………………… o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
więcej...
  Poselski projekt ustawy o funduszu promocji polskich produktów rolno – spożywczych
Ustawa o funduszu promocji polskich produktów rolno-spożywczych ma zastąpić przepisy ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Główne zmiany dokonane w projekcie ustawy: - likwidacja 9 funduszy promocji i zastąpienie ich 1 funduszem promocji produktów rolno – spożywczych; - wprowadzenie jednej komisji zarządzającej zamiast dziewięciu; - zmniejszenie liczby członków komisji zarządzającej; - ograniczenie wysokości wynagrodzenia pobieranego przez członków komisji zarządzającej do maksymalnie 1/8 minimalnego wynagrodzenia za pracę; - zmniejszenie o połowę wysokości wpłat dokonywanych na fundusz promocji; - ograniczenie liczby zadań, które mogą być finansowane z funduszu, np. wyeliminowanie finansowania działalności związków branżowych; - wprowadzenie możliwości finansowania zadań realizowanych przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz grupy producenckie i ich związki; - wprowadzenie obowiązku publikacji umów finansowanych ze środków funduszu promocji; - położenie nacisku na promocję produktów wyprodukowanych w Polsce poprzez ograniczenie polegające na tym, że w ogólnej masie produktu składniki niewyprodukowane na terytorium RP nie mogą stanowić więcej niż 10% ; - wysokość wsparcia przeznaczanego na działalność realizowaną na terytorium Polski nie może przekroczyć 40% środków, którymi dysponuje fundusz promocji.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym
Potrzeba przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym wynika z dążenia do stworzenia silniejszych gwarancji zabezpieczających właściwe sprawowanie demokracji bezpośredniej. Instytucje prawne teoretycznie umożliwiają obywatelom czynny udział w decydowaniu o sprawach wspólnoty samorządowej, ale w praktyce nie są możliwe do zrealizowania. Zdecydowana większość Polaków jest zwolennikiem uczestniczenia we współrządzeniu jednostkami samorządu lokalnego. Problem w tym, że obecne uregulowania prawne uniemożliwiają im realny wpływ na decydowanie o lokalnych sprawach. Projekt zakłada m. in.: - Zniesienie progu frekwencji, od którego zależy ważność referendum (obecnie wymagana jest 30% frekwencja). W latach 2002 - 2010 odbyły się łącznie 173 referenda w tym jedynie 24 z nich były ważne i rozstrzygające – co daje zaledwie niecałe 14%. - Zagwarantowanie inicjatorom referendum 6 miesięcznego (dotychczas jest to 60 dni) terminu na zebranie podpisów mieszkańców popierających referendum; - Zwiększenie liczby mężów zaufania – do trzech osób – (obecnie jeden mąż zaufania), którzy zyskają prawo rejestrowania prac komisji wyborczej za pomocą aparatów fotograficznych i kamer; - Zmniejszenie liczby obywateli niezbędnych do zainicjowania referendum. Obecnie w gminach i powiatach do zainicjowania referendum potrzebny jest wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu, a w województwie 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa. Proponujemy, aby zmniejszyć te wartości o połowę do odpowiednio 5% i 2,5%. Proponowane zmiany spowodują, iż nastąpi: - zwiększenie partycypacji obywateli w życiu lokalnym; - zwiększenie wpływu mieszkańców na rozstrzygnięcia w sprawach lokalnych; - wzrost skuteczności wnoszonych inicjatyw, co zachęcać będzie mieszkańców do aktywnej działalności; - wzmocnienie idei demokracji bezpośredniej.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 1610)
Ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach wprowadziła instrumenty prawne do nabywania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, gruntów leśnych. W przypadku sprzedaży gruntów leśnych Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez PGL LP, przysługuje z mocy ustawy prawo pierwokupu tych gruntów. Ponadto, jeśli Lasy Państwowe uznają, że cena ustalona przez zbywcę jest zbyt wysoka, za zgodą sądu, mogą wykupić grunty według ceny ustalonej zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami. W praktyce oznacza to, że cenę ustala rzeczoznawca. Warto nadmienić, że na skutek zaniżonej w wielu aktach notarialnych wartości sprzedaży gruntów leśnych, wyceny dokonywane przez rzeczoznawców nie odpowiadają rzeczywistej wartości rynkowej. W dodatku obecna treść art. 37a pozbawia zbywcę możliwości odstąpienia od sprzedaży nieruchomości w przypadku wykonania prawa pierwokupu lub prawa nabycia nieruchomości przez Lasy Państwowe nawet, jeśli cena została ustalona w sposób urzędowy. Ponadto należy zwrócić uwagę, że właściciele lasów i gruntów przeznaczonych na zalesienie, w chwili nabywania tych nieruchomości, nie mieli wiedzy o tym w jak istotny sposób ich prawo własności zostanie ograniczone. Projektowana ustawa ma na celu zwiększenie ochrony własności prywatnej. Po pierwsze prawo pierwokupu przysługujące Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe w stosunku do gruntów leśnych ma zostać zastąpione mechanizmem wyrażenia sprzeciwu na zbycie gruntu przez nadleśniczego reprezentującego Lasy Państwowe. Po drugie właściciele przestaną być zmuszani do zbywania Lasom Państwowym gruntów po cenie ustalonej przez rzeczoznawców.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych ma na celu uregulowanie sytuacji Kół Gospodyń Wiejskich oraz usunięcie z treści zmienianych ustaw pozostałości komunistycznego porządku publicznego.
więcej...
  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Projekt ustawy ma na celu obniżenie stawki podatku z 19% do 15% dla małych firm rozliczających tzw. liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych („PIT”)
więcej...


[1]  2  3