Działalność poselska

Wystąpienia sejmowe

  Posiedzenie nr 1 w dniu 18.11.2015
(4 dzień obrad) 10. punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

Podobała mi się inicjatywa powrotu państwa do małych miejscowości. Proszę rozważyć wzorem Niemiec decentralizację urzędów centralnych. Obniża to koszty funkcjonowania państwa, przyczynia się do rozwoju miejscowości, właściwie całych regionów oraz przybliża polityków do obywateli

więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 44 w dniu 20.06
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1624).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pan minister, odpowiadając na moje pytania, właściwie nie odpowiedział na to pytanie, bo ja pytałem, jakie mechanizmy pan minister zawarł, aby takie sytuacje, że koszty funkcjonowania spółdzielni, koszty, opłaty związane z posiadaniem mieszkania spółdzielczego są wyższe... Chociaż w drugiej części pan minister był przeciw, czyli się nie zgodził, a jednak się zgodził, bo powiedział, że ponieważ zarząd jest zły, to te koszty są wyższe czy mogą być wyższe. I dlatego jest moja prośba: Co zrobić, żeby tak się nie stało? W państwa projekcie, w projekcie, który obecnie jest procedowany, to przekształcenie się jest praktycznie niemożliwe, bo to jest 100%, więc to właściwie się nie zdarza, żeby 100% lokali w nieruchomości było we własności. A więc tu trzeba nad tym popracować (Dzwonek), żeby spółdzielnie wiedziały, że mieszkańcy mogą od nich uciec. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 45 w dniu 07-07-2017 (2. dzień obrad)
Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

Panie Marszałku! Pani Premier! Panie Prezesie! Ta ustawa dotyczy ogromnego majątku, a będzie dotyczyła jeszcze większego majątku, bo chcemy - Wysoka Izba zdecyduje za chwilę - aby w programie ˝Mieszkanie+˝ uczestniczyły również spółdzielnie. 511 mld samych mieszkań, 2 bln zł - to jest cały majątek, ogromny majątek spółdzielni. Mieli państwo w 2007 r. na plakatach hasło: Przywróćmy spółdzielnie spółdzielcom. To było państwa hasło, a w tej chwili odrzucili państwo większość naszych poprawek. Jednocześnie pozwalają państwo na to, aby ta, można tak powiedzieć, mafia, która się osadziła na tym ogromnym majątku, dalej funkcjonowała. Wprowadziliśmy ustawę dezubekizacyjną (Dzwonek), czyli obcięliśmy im pieniądze. Dlaczego pozwalamy, aby oni dalej siedzieli w spółdzielniach? (Oklaski)
więcej...    transmisja...
  Posiedzenie nr 45 w dniu 05-07-2017 (1. dzień obrad)
17. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy Prawo wodne (druki nr 1529 i 1679).

Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Zanim zacznę, chciałem zwrócić się do pani poseł Anny Paluch, aby nie generalizowała, bo również jesteśmy opozycją, a nie bawiliśmy się w żadne przepychanki etatowe czy takie dyskusje. W imieniu klubu Kukiz’15 mam przyjemność przedstawić stanowisko wobec sprawozdania połączonych komisji o rządowym projekcie ustawy Prawo wodne. Nie ulega wątpliwości, że materia, której dotyczy ustawa, jest niezwykle ważna, a reforma Prawa wodnego jest jednym z kluczowych zadań parlamentu obecnej kadencji. Wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, jak cenna jest woda zarówno dla każdego z nas, jak i dla potrzeb gospodarki oraz rolnictwa. W ciągu kilkunastu ostatnich lat zagrożenia związane z powodziami, długotrwałymi okresami suszy, niedoborami prądu wyraźnie pokazały nam, że mamy w Polsce problem z racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. Od kilku lat rządy, a później posłowie, pracują nad nową ustawą Prawo wodne. Z różnych niezrozumiałych dla mnie względów prace te nie tylko toczą się w żółwim tempie, ale także - co ważniejsze - nie przynoszą żadnych widocznych rezultatów. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Środowiska w obecnej kadencji również nie jest pod tym względem wyjątkiem. Prace nad projektem nowego Prawa wodnego rozpoczęły się już ponad rok temu, a propozycja ministerstwa z miejsca spotkała się z licznymi nieprzychylnymi opiniami. Gdy w końcu pod koniec kwietnia projekt ustawy trafił do Sejmu, podkreślano, że bardzo ważne jest szybkie jego procedowanie, gdyż Komisja Europejska może zablokować wypłatę środków w wysokości 3,5 mld euro na inwestycje w gospodarkę wodną. Najobszerniejsza jak do tej pory w obecnej kadencji Sejmu ustawa, wywierająca wpływ na każdego obywatela, na każdą dziedzinę życia, została przeprocedowana w superekspresowym tempie, bez pogłębionej dyskusji, refleksji, analizy skutków dla poszczególnych działów gospodarki. Dlatego uważam, że ogromną nieuczciwością ze strony Ministerstwa Środowiska jest wymaganie od posłów, aby ustawę regulującą tak szeroką materię, ustawę, która będzie miała wpływ na każdego obywatela, parlament uchwalił w terminie miesiąca... (Poseł Zbigniew Ajchler: Tak jest.) ...tym bardziej że znakomita większość społeczeństwa nie jest świadoma wielu istotnych zmian, które proponuje ustawa. W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę chociażby na fakt, iż ustawa nie zapewnia podmiotom korzystającym z usług wodnych stopniowego uwzględniania rosnących kosztów związanych z poborem wód w rachunku ekonomicznym tych podmiotów. Proponowany w poprawkach przez klub Kukiz’15 4-letni okres dochodzenia do górnych jednostkowych stawek opłat będzie kompatybilny z okresami dostosowawczymi, które zwykle stosowane są w przepisach Unii Europejskiej w przypadku wprowadzania obowiązków, których realizacja wpływa na rachunek ekonomiczny podmiotów korzystających ze środowiska. Drastyczne zmiany opłat za wodę bez wątpienia nie tylko wpłyną na spadek konkurencyjności przedsiębiorstw korzystających z zasobów wodnych, ale również negatywnie odbiją się na wszystkich obywatelach. W związku z powyższym składam na ręce pani marszałek dziewięć kluczowych poprawek, które pozytywnie wpłyną na kondycję przedsiębiorstw oraz funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Od przyjęcia poprawek posłowie klubu Kukiz’15 uzależniają swoje końcowe stanowisko. Dziękuję. (Oklaski)
więcej...    transmisja...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  [30]