Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie dopłat do przechowalnictwa wieprzowiny

więcej...
  w sprawie działań nadzorczych podjętych przez Ministerstwo Zdrowia w przedmiocie zapewnienia należytej opieki i leczenia przez Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie nad dziećmi cierpiącymi na padaczkę oporną na leki        
więcej...
  w sprawie naruszających prawo, samowolnych działań przedstawicieli organu rentowego jakim jest Prezes KRUS, w tym odmawiania wykonywania prawomocnych wyroków sądowych
więcej...
  w sprawie użyczenia oraz sprzedaży ziemi przez Agencję Nieruchomości Rolnych
więcej...
  w sprawie nieprawidłowości w Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie
więcej...
  w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich
więcej...
  w sprawie niewykupywania recept
więcej...
  w sprawie interpretacji przepisów ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
więcej...
  w sprawie resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech "Maluch"
więcej...
  w sprawie odbywania ćwiczeń wojskowych przez ojców przebywających na urlopie macierzyńskim/ojcowskim/rodzicielskim/wychowawczym
więcej...
  w sprawie ustawowej regulacji odległości turbin wiatrowych od siedzib ludzkich oraz obszarów chronionych i cennych krajobrazo
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  [49]